top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LIP LAB

 

 

Spis treści

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów

§ 5 Dane osobowe

§ 6 Reklamacje

§ 7 Odstąpienia od umowy

§ 8 Informacje dodatkowe

 

 

 

§1 Postanowienia ogólne:

 

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego LIP LAB, który dostępny jest pod adresami www.liplab.pl w szczególności reguluje:

 

a)     warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;

 

b)     warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

 

c)     zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

 

d)     zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

 

1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

 

a)     Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem www.liplab.pl.

 

b)     Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych - firma Lip Lab Sp. z o.o. (NIP 5252712688), adres Dzielna 7a/41, 00-154 Warszawa, adres do korespondencji ul. Juliana Bartoszewicza 11/LIPLAB, adres email: info@liplab.pl

 

c)     Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

 

d)     Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

e)     Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres mailowy wiadomości pt. „Nowe zamówienie” (§. 3.7. Regulaminu);

 

 

 

f)      Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów niezarejestrowanych). W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

 

g)     Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta

 

h)     Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcie składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.

 

i)      Dostawa – ­powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

 

1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail info@liplab.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: firma Lip Lab Sp. z o.o. (NIP 5252712688), adres Dzielna 7a/41, 00-154 Warszawa, adres do korespondencji ul. Juliana Bartoszewicza 11/LIPLAB.

 

1.4 Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

1.5 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Unii Europejskiej. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę poza granice Unii Europejskiej należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

 

1.6 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

 

 

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

 

2.1 W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

 

2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:

 

2.3.1. Usługa Konto Klienta:

 

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

 

Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

 

Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie, dodawanie produktów do ulubionych, możliwość brania udziału w akcjach promocyjnych i programach lojalnościowych organizowanych przez Sprzedawcę i wiele innych.

 

Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

 

2.3.2. Usługa interaktywny formularz:

 

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

 

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

2.3.3. Usługa Newsletter:

 

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Subskrybuj”, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.

 

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

 

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

 

2.4.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.

 

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy pracownia@liplab.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy lub Licencjobiorcy i Dystrybutora (wskazani na wstępie niniejszego Regulaminu).

 

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

 

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 

2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się, z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

2.4.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu).

 

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

 

3.1.   Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

 

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu internetowego;

 

b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. ‘szybkie zakupy’;

 

3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów do internetowego koszyka. W przypadku, kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym celu po wybraniu ostatniego z produktów należy przejść do realizacji zamówienia poprzez przycisk „Zamawiam”. Po sprawdzeniu przedmiotu zamówienia, adresu dostawy oraz wybraniu sposobu dostawy i płatności należy złożyć zamówienie, w tym celu należy kliknąć w przycisk ‘Potwierdzam zakup’.

 

3.3.  W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „do koszyka" lub „do torebki” lub „Kupuję”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Zamawiam" i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Klient proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. W potwierdzeniu zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu. W celu złożenia zamówienia należy kliknąć w przycisk „Potwierdzam zakup”.

 

3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

 

3.5.  W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 

3.6.   Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zakup”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

 

3.7.   Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Treść tej wiadomości będzie zawierała potwierdzenie wszelkich istotnych postanowień zamówienia. Ponadto do treści wiadomości mailowej Sprzedawca dołączy w formie załącznika następujące dokumenty: regulamin sklepu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wzór reklamacji, warunki zwrotów towarów i pieniędzy (wiadomość mailowa pt. „Potwierdzenie zamówienia”).

 

3.8.   Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

3.9. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę (zmiana statusu zamówienia) w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

 

3.10. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Zmiana statusu zamówienia”. W przypadku, kiedy Klient zdecydował się na formę płatności przelewem bądź przez PayU, a płatność ta nie została jeszcze dokonana w treści w/w wiadomości Sprzedawca wskaże, że wstrzymuje się z wysyłką produktu do momentu otrzymania płatności (status "oczekiwanie na płatność"). Zamówienia nie opłacone w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia będą anulowane przez Sprzedawcę. W przypadku odbioru osobiste lub wykonania usługi na miejscu Klient może dokonać płatności na miejscu gotówką lub karta płatniczą (debetową lub kredytową).

 

3.11. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.10 niniejszego regulaminu)

 

3.12a. Do czasu realizacji zamówienia Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

 

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;

 

b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową (pracownia@liplab.pl lub info@liplab.pl);

 

c) za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych Klientów).

 

 

3.12b. Anulacja zamówienia nie dotyczy rezygnacji przez Klienta ze świadczenia usług wynikających ze zakupionej karty prezentowej (wykonania przedmiotu umowy).

 

3.13. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od wtorku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 11.00-19.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

3.14. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

§4 Płatność, dostawa, odbiór

 

4.1 Płatność

 

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

 

4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

 

4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

 

a) gotówkowej - płatności za pobraniem, płatność przy odbiorze

 

b) bezgotówkowej:

 

- płatność przelewem na rachunek Lip Lab uzyskany po zgłoszeniu chęci płatności przelewem

 

- płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest PayU S.A. lub PayPal lub TPay lub Przelewy24.pl lub innego operatora płatności elektronicznych

 

4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

4.2. Dostawa

 

4.2.1. Sprzedawca realizuje Zamówienie w czasie określonym na stronie zamawianego produktu. Czas ten liczy się od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 10 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.

 

4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Unii Europejskiej. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę poza granice Unii Europejskiej należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

 

4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (§ 3.7 Regulaminu).

 

4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 3.10 Regulaminu.

 

4.2.5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.

 

4.2.6 W przypadku zakupu usługi wykonywanej na miejscu, tj. w sklepie Sprzedawcy przy ulicy Bartoszewicza 11/LIPLAB w Warszawie, dostarczenie produktu i/lub usługi następuje poprzez umówienie wizyty w systemie rezerwacji wizyt, telefonicznie (+48 730 500 114) lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres: pracownia@liplab.pl lub info@liplab.pl. Wówczas za dzień dostarczenia produktu/usługi przyjmuje się dzień jej wykonania.

 

  4.3. Odbiór towarów

 

4.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

 

4.3.2. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu, bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

 

4.3.3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawiona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

 

4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy (+48 730 500 114).

 

 

§ 5 Dane osobowe

 

5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

 

5.2. Administratorem danych osobowych są:

 

5.2.1  firma Lip Lab Sp. z o.o. (NIP 5252712688), adres Dzielna 7a/41, 00-154 Warszawa, adres do korespondencji ul. Juliana Bartoszewicza 11/LIPLAB, adres email: info@liplab.pl.

 

5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej przywołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

 

5.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych, którym jest Sprzedawca.

 

5.5. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres:

 

- firma Lip Lab Sp. z o.o. (NIP 5252712688), adres Dzielna 7a/41, 00-154 Warszawa, adres do korespondencji ul. Juliana Bartoszewicza 11/LIPLAB, adres email: info@liplab.pl.

 

 

 

§ 6 Reklamacje

 

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

 

6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

 

Lip Lab,

ul. Juliana Bartoszewicza 11/LIPLAB, 00-337 Warszawa

 

6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres pracownia@liplab.pl.  W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

 

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

 

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

 

6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt i/lub Usługę nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

 

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

 

6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy info@liplab.pl bądź listownie na adres sklepu:

 

Lip Lab

ul. Juliana Bartoszewicza 11/LIPLAB, 00-337 Warszawa

 

6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

 

6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

 

6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Dotyczy to wszystkich produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

 

Lip Lab, ul. Juliana Bartoszewicza 11/LIPLAB, 00-337 Warszawa

 

lub mailowo na adres: pracownia@liplab.pl lub info@liplab.pl

 

 

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

 

7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

 

7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni.

 

7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

 

7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

 

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 

7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

7.9.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

7.9.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

7.10. Szanowni Klienci większość z produktów oferowanych przez Sklep to produkty ulegające szybkiemu zepsuciu (pkt. 7.9.2.) bądź artykuły, które ze względów higienicznych po otwarciu nie mogą zostać zwrócone (pkt. 7.9.3.) Wobec powyższego prosimy o rozważne zakupy.

 

§ 8 Informacje dodatkowe

 

8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta ze sklepu, spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:

 

8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

 

8.1.2. Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej

 

8.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH

 

8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

 

8.1.5. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

 

8.2. Informacja dla Klienta sklepu LIP LAB w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

 

8.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdzam zakup”, lub innego z równoważnym sformułowaniem Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku niezgodności należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy pracownia@liplab.pl lub telefoniczny pod numerem +48 730 500 114 (opłata standardowa wg właściwego operatora).

 

8.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email, o której mowa w § 3.7. Regulaminu). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres pracownia@liplab.pl z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu +48 730 500 114 (opłata standardowa wg właściwego operatora). Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

 

8.3 Sprzedawca może umożliwić swoim klientom wzięcie udziału w programie lojalnościowym dostępnym dla zarejestrowanych użytkowników sklepu internetowego. Warunki korzystania z programu lojalnościowego określi Regulamin programu lojalnościowego dostępny po adresem www.liplab.pl.

 

8.4. Sprzedawca za pomocą dostępnych środków przekazu organizuje akcje promocyjne w ramach, których oferuje określone świadczenie (np. kupony rabatowe) dla osób biorących w nich udział.

 

8.5. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 

8.5.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

 

8.5.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

 

8.5.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

 

8.5.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

 

8.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

8.8. W przypadku zakupu karty prezentowej, Klient może skorzystać z karty prezentowej w terminie wskazanym na zakupionej karcie prezentowej. Standardowo wszystkie karty prezentowe zakupione w sklepie stacjonarnym Lip Lab oraz internetowym pod adresem www.liplab.pl ważne są 90 dni od dnia dostawy (kurierem, emailem) lub odbioru osobistego, o ile inny termin nie jest wskazany w warunkach zakupu (promocji). Klient znajdzie ważność swojej karty prezentowej na dostarczonym pliku karty (w przypadku zakupu karty elektronicznej) lub fizycznej drukowanej karty (w przypadku zakupu w pracowni lub online karty drukowanej). Termin ważności karty prezentowej może zostać wydłużony lub skrócony zgodnie z warunkami zakupu w danej promocji. Klient jest informowany przez Sprzedawcę każdorazowo przed zakupem o warunkach danej promocji.

 

9. Zmiany w regulaminie:

 

9.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

 

9.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

 

9.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

 

10. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

 

11. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

 

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

12. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

 

 

[Miejscowość, data]

 

 

 

[Imię i nazwisko konsumenta]

 

[Adres zamieszkania]

 

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od Umowy Sprzedaży [proszę wskazać Towar], nr [proszę podać nr. zamówienia]

 

 

 

Proszę o zwrot kwoty [............zł] [słownie: ............................] na konto o nr [proszę podać nr konta]

 

 

 

Towar zwracam w stanie niezmienionym

 

 

 

[Czytelny podpis Konsumenta]

bottom of page